Copyright @ metrixAnalytics 2017 -2018 | Design by GrafoWebservice

Algemene voorwaarden en condities

 

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan: MetrixAnalytics: MetrixAnalytics Analytics, Training & Consultancy.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MetrixAnalytics onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van MetrixAnalytics) aan MetrixAnalytics een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
Opdracht: de door de Opdrachtgever aan MetrixAnalytics verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten. Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, pre-master en masterclasses zoals vermeld op de website van MetrixAnalytics.

 

Onderzoek: onderzoek door MetrixAnalytics ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten. Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen MetrixAnalytics en een potentiële deelnemer aan een Training/Opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek kan maakt deel uit van de Training/Opleiding en kan een voorwaarde voor deelname daaraan zijn.

 

Partijen: Opdrachtgever en MetrixAnalytics gezamenlijk.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tenders, offertes, voorstellen en met MetrixAnalytics tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MetrixAnalytics, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Training/opleiding
De overeenkomst tussen MetrixAnalytics en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door MetrixAnalytics rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door MetrixAnalytics aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

 

3.2 Opdracht

De overeenkomst tussen MetrixAnalytics en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door MetrixAnalytics opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door MetrixAnalytics van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van MetrixAnalytics zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 MetrixAnalytics is gerechtigd:
a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
d. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.
4.2 Voor zover door MetrixAnalytics uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. MetrixAnalytics zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal MetrixAnalytics in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als MetrixAnalytics hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen. Artikel 5: Annulering of verplaatsing

 

Artikel 5: Annulering/wijziging door de opdrachtgever
5.1 Training/opleiding door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 5.1c, € 200,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering door de opdrachtgever van de training/opleiding kan tot zes weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok op de administratiekosten als bedoeld in 5.1b: na, kosteloos geschieden, tenzij het persoonlijk doelstellend gesprek al heeft plaatsgevonden. Bij annulering van de training/opleiding op een termijn van minder dan 6 weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok wordt 100% van de trainings/opleidingsprijs berekend.
d. Bij trainingen/opleidingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van dat gesprek:
• Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van MetrixAnalytics.
• Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok.
• Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek na verkregen toestemming van MetrixAnalytics is kosteloos tot 2 dagen vóór het doelstellend gesprek, ongeacht de startdatum van de trainings- of opleidingsblok. Bij verzetten binnen 2 dagen voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok worden de kosten van dit 2e gesprek in rekening gebracht.
e. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.
f. Indien het persoonlijk doelstellend gesprek meer dan 4 weken voor aanvang van de eerste uitvoeringsdag van de training/opleiding plaatsvindt en heeft geleid tot toelating tot training/opleiding, kan de training/opleiding niet meer kosteloos worden geannuleerd en zal bij annulering van de training/opleiding 100% in rekening worden gebracht.
g. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door MetrixAnalytics toegezonden facturen.
5.2 Opdracht en/of onderzoek door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag) aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht.
d. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
e. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
f. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
g. In afwijking van artikel 5.2b kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
h. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
i. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
j. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 6: Annulering of wijziging door MetrixAnalytics
MetrixAnalytics heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan MetrixAnalytics betaalde bedrag.

 

Artikel 7: Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan MetrixAnalytics wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen en houden van het persoonlijk doelstellend gesprek redelijkerwijze, zulks naar het uitsluitende oordeel van MetrixAnalytics, nog mogelijk is. Vervanging van een deelnemer voor een masteropleiding dient eveneens binnen 24 uur na de annulering te worden medegedeeld aan MetrixAnalytics mits de vervangende deelnemer aantoonbaar voldoet aan de door MetrixAnalytics gestelde toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de betreffende opleiding. Deze bepaling laat onverlet het recht van MetrixAnalytics op grond van artikel 6. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

 

Artikel 8: Prijzen
8.1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.
8.2. Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
8.4. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
8.5. Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de hoofdsom met rente.
8.6. Wanneer de opgedragen werkzaamheden naar het oordeel van de MetrixAnalytics zijn afgerond, wordt een declaratie gezonden. Het gehele bedrag dient vóór aanvang van de cursussen betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek
9.1. MetrixAnalytics brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door MetrixAnalytics aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door MetrixAnalytics aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.
9.2. Bij deelname aan een mastermodule brengt MetrixAnalytics de door de opdrachtgever verschuldigde opleidingsprijs in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de factuur te voldoen één maand voor de aanvang van de opleiding, doch uiterlijk tien dagen na facturering op de door MetrixAnalytics aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door MetrixAnalytics aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3. Indien de Opdrachtgever de door MetrixAnalytics gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is MetrixAnalytics steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van MetrixAnalytics op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.
9.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is MetrixAnalytics gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

 

Artikel 10: Opschorting en ontbinding
MetrixAnalytics heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

 

Artikel 11: Intellectueel Eigendom
11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de MetrixAnalytics. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de MetrixAnalytics. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door MetrixAnalytics uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij MetrixAnalytics, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
11.2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van MetrixAnalytics, berust uitsluitend bij MetrixAnalytics tenzij schriftelijk anders overeengekomen. MetrixAnalytics houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
11.3. De opdrachtgever vrijwaart MetrixAnalytics tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
11.4. Alle tijdens een training gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan onderwijsmateriaal te gebruiken of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan derden.

 

Artikel 12: Overname van personeel
De werknemers van MetrixAnalytics zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van MetrixAnalytics mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MetrixAnalytics, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van MetrixAnalytics in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 MetrixAnalytics spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren. Daarmee staat MetrixAnalytics in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van MetrixAnalytics vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van MetrixAnalytics. MetrixAnalytics kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
13.2 MetrixAnalytics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
13.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 2 (twee) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,- incl. BTW.
13.4 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met MetrixAnalytics gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. MetrixAnalytics sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
13.5 Iedere aansprakelijkheid van MetrixAnalytics voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
13.6 MetrixAnalytics zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
c. MetrixAnalytics is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.
13.7. De opdrachtgever is verplicht MetrixAnalytics te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van MetrixAnalytics bestaat.
13.8. MetrixAnalytics is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook en door wie geleden, tenzij MetrixAnalytics naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toch aansprakelijk behoort te worden gesteld. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van de MetrixAnalytics beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
13.9. MetrixAnalytics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van cursisten of opdrachtgever.
13.10. Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen of andere informatie of informatiedragers in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, gaat MetrixAnalytics er altijd vanuit dat de bij de werkzaamheden te gebruiken documenten, papieren en dergelijke in kopie aanwezig zijn bij de opdrachtgever en/of dat de opdrachtgever het origineel zelf in eigen bezit behoudt. MetrixAnalytics is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. MetrixAnalytics is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen.
13.11. Al het door MetrixAnalytics ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal of ander werk, voortvloeiende uit of verband houdende met een opdracht of cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. MetrixAnalytics kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. MetrixAnalytics aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, aangaande deze werken
13.12. Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten opdracht alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 14: Persoonsregistratie
14.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door MetrixAnalytics strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
14.2 De onderzoeksgegevens die door MetrixAnalytics bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan MetrixAnalytics tevens toestemming aan MetrixAnalytics voor het gebruik door MetrixAnalytics van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 3 omschreven doel.
14.3 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van MetrixAnalytics en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

 

Artikel 15: Bijzondere voorwaarden master opleidingen en –modules
15.1 Op de examinering van masteropleidingen en –modules zijn tevens de door MetrixAnalytics gehanteerde Onderwijs- en Examen Regelingen (OER) van toepassing. In deze regeling is voor de opleiding gespecificeerd aan welke eisen de deelnemer voldaan moet hebben om recht te hebben op het diploma of het bewijs van deelname.
15.2 Wanneer een deelnemer de masteropleiding tijdelijk wil opschorten, dan kan dit, mits de opleiding afgerond kan worden, vóórdat een tentamen vervalt (5 jaren) én op eigen risico. De MetrixAnalytics kan niet garanderen dat nieuwe opleidingen gestart zijn of gestart worden en kan niet garanderen dat bij lopende groepen nog plaats is (maximum aantal deelnemers). De administratiekosten bedragen € 350,- excl. BTW.

 

Artikel 16: Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MetrixAnalytics geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor MetrixAnalytics niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
16.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van MetrixAnalytics opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MetrixAnalytics niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
16.3 Indien MetrixAnalytics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is MetrixAnalytics gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17: Ontbinding
MetrixAnalytics is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

 

Artikel 18:Reclames 
18.1 Bij onjuiste behandeling kan de opdrachtgever een klacht indienen. Onder onjuiste behandeling kan worden verstaan: een onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen; het niet of niet tijdig verstrekken van de informatie waar de opdrachtgever om heeft verzocht; het niet of niet tijdig beantwoorden van e-mails of brieven van de opdrachtgever; het niet nakomen van gedane toezeggingen; geen bereidheid tot het herstellen van gemaakte fouten; het niet zorgvuldig omgaan met de gegevens en mededelingen die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
18.2 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan MetrixAnalytics te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
18.3 De opdrachtgever kan de klacht indienen per e-mail of per post, waarbij het volgende duidelijk moet worden aangegeven: een omschrijving van de klacht; de naam van de persoon op wie de klacht betrekking heeft; de datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden; de naam en het adres van de opdrachtgever; de handtekening van de opdrachtgever en de datum van ondertekening in geval van een per post ingediende klacht.
18.4 MetrixAnalytics zal binnen vier weken de ontvangst van de klacht bevestigen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid de klacht mondeling toe te lichten. Een eventuele derde, op wie de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van de klacht. Deze derde heeft het recht mondeling en/of schriftelijk een oordeel over de klacht te geven.
18.5 Indien de klacht gegrond is, zal MetrixAnalytics er alles aan doen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden en stelt de opdrachtgever en de eventuele derde, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de beslissing op de klacht en van de eventuele conclusies die eraan zijn verbonden. Dit gebeurt binnen tien weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd, maar dan ontvangt de opdrachtgever daar bericht van.
18.6 De klacht wordt niet in behandeling genomen als: over de gedraging waarop de klacht betrekking heeft al eerder een klacht is behandeld; de klacht later dan een jaar na de gedraging wordt ingediend; de klacht geen betrekking heeft op een gedraging maar op de inhoud van een dienst; het belang of de ernst van de gedraging waarover de klacht gaat kennelijk onvoldoende is. Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de opdrachtgever daarvan binnen vier weken na ontvangst van de klacht een gemotiveerd bericht.
18.7 De opdrachtgever kan in beroep gaan bij een onafhankelijke derde. Als er kosten zijn verbonden aan het inschakelen van een onafhankelijke derde, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor alle betrokken partijen; eventuele consequenties worden door MetrixAnalytics snel afgehandeld.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen MetrixAnalytics en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.